Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków dla przedsięwzięć w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”.

Wnioski można składać do dnia 28.02.2011 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem „Rekultywacja - konkurs". Decyduje data wpływu wniosku do kancelarii NFOŚiGW.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:
1. Powierzchnia rekultywowanego obszaru, którego dotyczy wniosek nie może być mniejsza niż 2 ha, przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów.
2. Wartość wnioskowanej kwoty ze środków NFOŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500 tys. zł.
3. Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia określona na nie później niż 31.12.2014 r.

Podmioty, które uzyskają zgodę na dofinansowanie mogą liczyć na dotację do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 500 tys. zł na 1 ha rekultywowanego obszaru albo pożyczkę do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.

Dotacja przeznaczona jest dla podmiotów, które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych na zamknięcie i rekultywację składowisk, dla których wydano decyzje o ich zamknięciu określając datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r. Dla pozostałych podmiotów przewiduje się pomoc w formie pożyczki.

Warto przypomnieć, że w ramach Programu, który jest wdrażany w latach 2010-2014, nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji odbywa się w trybie konkursowym, każdego roku w terminach: do końca lutego, do końca maja, do końca sierpnia. W przypadku wykorzystania alokacji środków kolejno ostatnie terminy naboru wniosków mogą zostać odwołane. Z kolei w przypadku wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 20 stycznia 2010 r.