Pytanie:
Gmina udzieliła nowopowstałemu niepublicznemu punktowi przedszkolnemu dotacji w okresie wrzesień-grudzień 2015 r. Osoba prowadząca jednostkę zwróciła na koniec roku 90.000 zł niewykorzystanej dotacji. Obecnie JST przeprowadziła kontrolę wykorzystania dotacji i okazało się, że w informacji miesięcznej o liczbie zapisanych dzieci jednostka błędnie podała 1 dziecko niepełnosprawne do wagi subwencji wynoszącej 9,5 zamiast do wagi 4,0. To spowodowało zawyżenie naliczenia dotacji na kwotę około 12.000 zł.

Czy kwotę tę można rozliczyć w ramach 90.000 zł, które jednostka zwróciła na koniec roku, czy też powinna ona dodatkowo dokonać zwrotu tej kwoty?

Odpowiedź:
Jednostka powinna dokonać zwrotu kwoty dotacji pobranej w zawyżonej wysokości.

Uzasadnienie:
Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Zasada ta wynika z zapisu art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p. Z kolei, zgodnie z art. 252 ust. 1 u.f.p., dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Powołane regulacje przewidują obowiązek zwrotu zarówno dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, jak również pobrania dotacji w nadmiernej wysokości. W opisanej więc sytuacji, zawyżona kwota dotacji powinna zostać zwrócona do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji, niezależnie od zwrotu kwoty, która została niewykorzystana. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami