W myśl idei, iż ciągłość nauczania jest niezmiernie ważna „Dyrektor Szkoły - miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” wraz z kwartalnikiem „Przed Szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola” czynnie wspiera edukację i opiekę nad małym dzieckiem. Nowa ustawa daje możliwość objęcia wykwalifikowaną opieką oraz systemem wczesnej edukacji coraz większą liczbę dzieci. Teraz ważne jest, aby powstało jak najwięcej żłobków i klubów dziecięcych, szczególnie w rejonach gdzie dotychczas opieka nad małym dzieckiem była trudnodostępna. Szkolenia „Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy na podstawie nowej ustawy o opiece nad dziećmi od lat trzech” są organizowane, między innymi, przez wydawcę miesięcznika „Dyrektor Szkoły”. Pierwsze zajęcia już się odbyły. Wszyscy zainteresowani tą tematyką będą mogą wziąć udział w kolejnych szkoleniach.

4 lutego 2011 roku rząd uchwalił ustawę dotyczącą opieki nad dziećmi do lat 3. Nowa ustawa określa m.in. możliwe formy opieki nad małymi dziećmi, wymagania formalne i sanitarne jakie powinny spełniać placówki opiekujące się małymi dziećmi. W świetle tej ustawy osoby fizyczne i prawne mogą rozpocząć działalność w jednej z 4 form - żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun i niania.

Zapotrzebowanie społeczne na tworzenie nowych żłobków i miejsc opieki nad małymi dziećmi jest bardzo duże. Wsparciem dla wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem takiej placówki powinien być odpowiedni organ samorządowy.

Samorządy są organem, który zatwierdza i rejestruje zgłoszoną placówkę, koordynuje ich działalność oraz monitoruje i rozlicza pracę żłobków czy klubów dziecięcych.

Główne zadania żłobka określone przez ustawę to przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki w warunkach podobnych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, ukierunkowanych na indywidualne potrzeby dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, które uwzględniają psychomotoryczny rozwój dziecka właściwy dla jego wieku.

Więcej informacji na ten temat na stronie www.ABC.com.pl/szkolenia