W ogłoszeniu o dacie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy . mogą zgłaszać uwagi dotyczące treści projektu studium. Czy termin należy liczyć według dni kalendarzowych, czy trzeba uwzględniać wyłącznie dni robocze?

Przepis art. 11 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) stanowi, że organ wykonawczy gminy kolejno ogłasza w drodze obwieszczeń, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w lokalnej prasie o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Samo wyłożenie musi nastąpić na okres nie krótszy niż 21 dni.


Jednocześnie przepis art. 11 pkt 11 u.p.z.p. wymaga, by w ogłoszeniu tym wskazać termin, w którym osoby fizyczne oraz osoby prawne mogą zgłaszać uwagi dotyczące treści projektu studium. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu studium.

Analogiczny przepis zawarty w art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy zagospodarowaniu przestrzennym, który miał regulować sposób liczenia minimalnego terminu wyłożenia projektu planu miejscowego, okazał się przedmiotem kontrowersji. Dotyczyła ona tego, czy termin należy liczyć według dni kalendarzowych, czy trzeba uwzględniać wyłącznie dni robocze. Sądy generalnie opowiedziały się za uwzględnianiem wyłącznie dni roboczych, ponieważ tylko w tych dniach możliwe jest korzystanie z uprawnienia do przeglądania projektu planu oraz do zgłoszenia wniosku w miejscu wskazanym w obwieszczeniu, czyli w siedzibie gminy. Pogląd ten i powyższy sposób rozumowania co do zasady zasługują na aprobatę. Nie można jednak nie zauważyć, że jego aprobata nakazuje relatywizować sposób liczenia powyższego terminu względem wskazanych w obwieszczeniu możliwości przeglądania projektu studium oraz do sposobu wnoszenia uwag. W przypadku stworzenia możliwości przeglądania projektu studium oraz składania uwag każdego dnia, np. drogą elektroniczną, nie byłoby przeszkód do ustalenia tego terminu z uwzględnieniem dni kalendarzowych. Natomiast w przypadku zastosowania tradycyjnego sposobu przeglądania projektu studium oraz składania uwag, np. wyłącznie w urzędzie gminy, należałoby uwzględnić dni, w które urząd przyjmuje interesantów.

Opracowano na podstawie fragmentów książki „Prawo zagospodarowania przestrzeni”, autorzy: Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Maciej Kruś.