Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy - Prawo zamówień publicznych, do czynności podejmowanych przez zamawiających i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosować należy przepisy ustawy - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej.

Właśnie w k.c. zdefiniowane zostało pojęcie "miejsca zamieszkania" (art. 25 k.c.) - jest to to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Na prawną konstrukcję zamieszkania składają się dwa elementy: przebywanie w określonej miejscowości oraz zamiar stałego pobytu. O stałości pobytu na określonym terytorium decyduje przede wszystkim takie przebywanie, które ma na celu założenie tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów, chodzi zatem o aktualne centrum życiowej działalności człowieka. Przez pojęcie "zamiar" należy rozumieć nie wolę wewnętrzną, ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych, możliwych do stwierdzenia okoliczności. Przy ustalaniu zamiaru nie można poprzestawać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby" (postanowienie SN z 15 lipca 1978 r. (IV CR 242/78, OSNC nr 6/1976, poz. 6)). "Przebywanie to czynnik zewnętrzny (corpus); faktyczny i trwały, ale niekoniecznie ciągły. Cecha trwałości związana jest z zamiarem stałego pobytu, tj. nie tymczasowego, nie okazyjnego." (E. Michniewicz-Broda, komentarz do art. 25 k.c.; (w]: Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, pod red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009, s. 314-315). Z kolei zamiar stałego pobytu to "dokonany przez osobę fizyczną wybór miejsca przebywania na stałe. Powzięcie i wyrażenie takiego zamiaru nie jest czynnością prawną, choć zawiera elementy woli." (tamże, s. 316).

Ustawa p.z.p. wskazuje w art. 92 na konieczność umieszczenia w zawiadomieniu o wynikach postępowania danych wykonawcy: nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu wykonawcy. W przypadku osoby fizycznej będzie to więc imię i nazwisko, siedziba (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) albo miejsce zamieszkania i adres. W podobny sposób należy uzupełnić protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak wskazywanie tego rodzaju informacji ma wyłącznie na celu możliwość komunikowania się przez zamawiającego z wykonawcą w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tym etapie wykonawca nie ma obowiązku podawania np. numerów NIP lub PESEL w celu identyfikacji swojej osoby, ale i tak tego rodzaju informacje wynikać mogą z dokumentów urzędowych dostarczanych przez wykonawców np. zaświadczenia z ZUS lub wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Jeżeli wykonawca wskazał w ofercie adres pracodawcy, a więc inny niż miejsce zamieszkania to uznać należy, że nie miał do tego prawa, ale też p.z.p. nie przewiduje żadnych sankcji za tego rodzaju naruszenie. Nie kwalifikuje się bowiem pod art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p., czyli złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, ponieważ adres inny niż zamieszkania nie ma wpływu na wynik postępowania ani na treść oferty.

Natomiast umieszczenie adresu zamieszkania w umowie zawieranej między zamawiającym a wykonawcą leży w interesie zamawiającego, ponieważ w przypadku sądowego dochodzenia swoich praw wynikających z umowy np. kar umownych, będzie on zmuszony wskazać sądowi adres, pod który powinna być kierowana korespondencja do pozwanego (wykonawcy). W przypadku niemożności jej doręczenia sąd może zawiesić postępowanie do czasu wskazania adresu przez powoda, czyli zamawiającego.

W przypadku odmiennego adresu wpisanego na formularzu ofertowym i na kopercie zamawiający powinien kierować się treścią formularza, ponieważ to on stanowi faktycznie oświadczenie woli wykonawcy. W p.z.p. oraz przepisach wykonawczych nie ma przepisów upoważniających wprost zamawiającego do żądania od każdego wykonawcy będącego osobą fizyczną adresu miejsca zamieszkania. Tym bardziej, że miejsce zamieszkania w rozumieniu k.c. i adres miejsca zamieszkania nie są pojęciami tożsamymi, co wynika także z treści art. 92 p.z.p. dotyczącego zawiadomienia o wyniku postępowania.