Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Wójt przedstawił radzie gminy projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf cenowych za wodę i ścieki.

Jeden z mieszkańców zaskarżył projekt. Jego zdaniem bowiem wójt nie podał w nim wyników weryfikacji taryf cenowych za wodę i ścieki.

WSA zwrócił uwagę, iż inicjatywa uchwałodawcza wójta jest czynnością wstępną, i stanowi element procedury, prowadzącej do ewentualnego podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały.


Zatem aktem, który podlegałby kontroli sądowoadministracyjnej byłaby jedynie uchwała rady gminy, będąca następstwem podjętej przez wójta inicjatywy uchwałodawczej.

WSA podkreślił, iż z ustawy o samorządzie gminnym nie wynika aby kontroli sądowej podlegały czynności procesowe poprzedzające wydanie uchwały, do jakich należy czynność przekazania projektu uchwały.

Kontrola sądowoadministracyjna obejmuje akty już podjęte przez organy jednostek samorządu terytorialnego, a nie ich projekty – przypomniał sąd.


Na podstawie:
Postanowienie WSA w Kielcach z 22 września 2014 r., sygn. akt II SA/Ke 507/14, nieprawomocne

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.