Firma X przedłożyła staroście informację o wytwarzanych odpadach, które powstają w wyniku świadczenia usług w zakresie wykonania (budowy) sieci gazowej.

Czy w związku z tym, że odpady powstają w wyniku świadczenia usług tj. budowy obiektu starosta powinien przesłać informacje wg kompetencji do właściwego marszałka województwa czy wydać decyzję sprzeciw?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o odpadach , organem właściwym do przyjęcia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami jest: 
 - regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
 - marszałek województwa - w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a prawo ochrony środowiska ,
 - starosta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

W myśl art. 65 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego , niezwłoczne przekazanie podania następuje w sytuacji, gdy organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie. Tymczasem (o ile złożona informacja nie dotyczy przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a prawo ochrony środowiska i nie jest realizowana na terenach zamkniętych), starosta jest organem właściwym do przyjęcia informacji. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o odpadach , wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki i/lub remontu obiektów, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, nie zaś przedłożenia informacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy o odpadach . W mojej ocenie w analizowanym przypadku, starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji winien wnieść sprzeciw w drodze decyzji.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)