Informacja dotycząca uchwał w sprawie regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach
 
W związku z nowelizacją treści art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), która weszła w życie z dniem 12.06.2009 r., co w konsekwencji spowodowało zmianę przepisu zawierającego delegację do podejmowania przez organy stanowiące gmin uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, organ nadzoru uznaje za właściwe podjęcie przez rady gmin nowych uchwał dot. wskazanych regulaminów wobec wygaśnięcia uchwał dotychczasowych.
 
Pobierz dokument:
www.wnk.opole.uw.gov.pl

Pisaliśmy o tym również:
Wojewoda potwierdza – regulaminy utrzymania czystości i porządku przestały obowiązywać