Jaką ilość dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez nauczyciela szkoły feryjnej zatrudnionego od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. należy umieścić na świadectwie pracy?

Czy błędnym jest zapis 82 dni (14 dni ferie zimowe 6 dni w czerwcu 62 dni lipiec i sierpień)?

Odpowiedź

Karta Nauczyciela -dalej KN , stanowi, że nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 KN ).
A zatem przepisy prawa zawarte w Karcie Nauczyciela nie określają wprost, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkole (placówce) feryjnej. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której przewidziane zostały ferie, uzależniony został od wymiaru ferii. Okres ferii jest również okresem, w którym zgodnie z przywołanym art. 64 ust. 1 KN nauczyciel wykorzystuje swój urlop wypoczynkowy.

Czas trwania ferii zimowych i letnich określony został w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). Stosownie do przepisów przywołanego rozporządzenia:
- ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia),
- ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czyli w ostatnią sobotę miesiąca czerwca) i kończą się z dniem 31 sierpnia (§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

Jak wynika z powyższych przepisów - również rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego nie określa, ile dni trwają ferie zimowe i letnie. W przypadku ferii zimowych wskazane zostało, że trwają one dwa tygodnie, natomiast czas trwania ferii letnich określony został przez wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia tych ferii.

W związku z powyższym trudno jednoznacznie stwierdzić ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkole (placówce) feryjnej, gdyż liczba tych dni może się nieznacznie wahać.
Zauważyć należy ponadto, że urlop wypoczynkowy uzupełniający (przysługujący nauczycielowi, który z powodów wskazanych w przepisach prawa nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w okresie ferii), udzielany jest nauczycielowi w ciągu roku szkolnego w wymiarze do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 KN ). Z przepisu tego wynikałoby, że urlop wypoczynkowy nauczycieli rozliczany jest w systemie tygodniowym.

Z art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., wynika dla pracodawcy obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy, w przypadku, gdy stosunek pracy zostanie rozwiązany albo wygaśnie (z wyjątkami określonymi w art. 97 § 11–13 k.p.).

Treść świadectwa pracy zawiera informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Szczegółowa treść świadectwa pracy oraz jego wzór określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.), w myśl którego w świadectwie pracy umieszczona musi być m.in. informacja dotycząca urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (§ 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Mając na uwadze uregulowania przywołanych powyżej przepisów prawa uważam, że w świadectwie pracy nauczyciela (który zatrudniony był w placówce feryjnej) wymiar wykorzystanego przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego można określić:
- w dniach (pamiętać jednak należy, że wliczeniu podlegają wszystkie dni ferii łącznie z dniami wolnymi od pracy, sobotami, niedzielami oraz świętami) lub
- w tygodniach.

Treść świadectwa pracy ma bowiem zawierać informacje potrzebne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Określenie wymiaru wykorzystanego przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w dniach z pewnością pozwoli na ustalenie uprawnień nauczyciela ze stosunku pracy. W razie potrzeby bez trudu można przeliczyć dni na tygodnie (lub odwrotnie).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674)