Czy nie nastąpi sprzeczność z art. 106 ustawy o działalności leczniczej?

Odpowiedź

Wpisu do rejestru "Grupowej Praktyki Lekarskiej", "Prywatnej Praktyki Lekarskiej", "Indywidualnej Praktyki Lekarskiej" jak również "Praktyki Pielęgniarskiej" może dokonać wyłącznie właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej okręgowa rada lekarska - w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej - Wojskowa Rada Lekarska, zaś w przypadku praktyk pielęgniarek - właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) – dalej u.dz.l. przewiduje dwie zasadnicze formy organizacyjne wykonywania działalności leczniczej, tj. podmiot leczniczy oraz praktyka zawodowa (art. 2 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 4 i 5 u.dz.l.). Praktyka zawodowa może być wykonywana w formie (art. 5 ust. 2 u.dz.l.):
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka, indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka.
Wykonywanie praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 u.dz.l.).

Dla każdej z form wykonywania działalności leczniczej właściwy jest inny organ prowadzący rejestr, a mianowicie (art. 106 u.dz.l.):
1) dla podmiotów leczniczych - wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego;
2) dla praktyki zawodowej lekarza - okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej - Wojskowa Rada Lekarska;
3) dla praktyki zawodowej pielęgniarek - okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki.
Nie jest zatem możliwym, aby wojewoda dokonał wpisu praktyki zawodowej do prowadzonego przez siebie rejestru.@page_break@

Uwagi

Wyjaśnienia wymaga również kwestia tego, czy podmiot leczniczy może funkcjonować pod firmą, która zawierałaby w sobie sformułowanie "praktyka zawodowa" lub inne podobne. Zgodnie z art. 4 u.dz.l. podmiotem leczniczym mogą być m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) – a zatem nazwa takiego podmiotu leczniczego będzie wynikała z wpisu we właściwym rejestrze (KRS lub CEiIDG). Odwołując się jednak do zasad tworzenia firmy należy wskazać, iż firma przedsiębiorcy nie może wprowadzać w błąd (art. 433 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 2 u.dz.l. zwrot "praktyka lekarska" czy też "praktyka pielęgniarska" zarezerwowany jest dla szczególnej formy wykonywania działalności leczniczej, jaką jest praktyka zawodowa. Stąd też, w ocenie Autora, podmioty lecznicze powinny unikać tego typu sformułowań w swoich firmach.