Do urzędu gminy wpłynął wniosek o udostępnienie informacji o środowisku złożony przez sąsiadów firmy X, m.in. udostępnienie wydanej przez starostę decyzji w zakresie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy X oraz udostępnienie wydanej przez marszałka województwa decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych dla firmy X. Wójt wydawał jedynie dla tych organów opinię.

Czy wójt musi udostępnić tylko kserokopię tych opinii, czy również kserokopię decyzji starosty i marszałka?

Czy wójt powinien poinformować wnioskodawcę, aby złożył wniosek o udostępnienie ww. decyzji do właściwych organów, tj. starosty i marszałka?

Odpowiedź

Wójt powinien przekazać wniosek o udostępnienie informacji do właściwego starosty i marszałka województwa (do jednego z tych organów przekazana będzie musiała być poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tego wniosku) i poinformować o tym fakcie wnioskodawcę - zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Wójt nie musi udostępniać wydanych przez siebie opinii, ponieważ nie są one objęte zakresem wniosku o udostępnienie (jak wynikałoby z treści pytania).