Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina w związku z tym o obowiązku kontrolowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, pod kątem przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przypomina również o karach, wynikających z art. 9x tej ustawy, które powinny być wymierzane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorcy podlegają karom pieniężnym za:
Przekazanie kwartalnego sprawozdania po terminie – 100 zł za każdy dzień opóźnienia;
Przekazanie nierzetelnego sprawozdania – od 500 zł do 5000 zł;
Nieprzekazanie do właściwej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK) zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania – od 500 zł do 2 000 zł za pierwszy ujawniony przypadek, za kolejne przypadki - wykreślenie z rejestru działalności regulowanej na okres 3 lat;
Odbieranie odpadów bez wpisu do rejestru działalności regulowanej – 5000 zł za pierwszy miesiąc takiej działalności, 10000 zł za każdy kolejny miesiąc;
Mieszanie selektywnie zebranych odpadów – od 10 000 zł do 50 000 zł;
Nieosiąganie wymaganych poziomów:
a) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
b) ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji
– wysokość kary naliczana jest jako iloczyn stawki opłaty za umieszczenie zmieszanych odpadów komunalnych na składowisku i wyrażonej w Mg brakującej masy odpadów komunalnych, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Źródło: www.wios.warszawa.pl