Rodzice uczniów z najuboższych rodzin wciąż mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup podręczników. Dyrektorzy szkół będą je przyjmować nawet do połowy września.

Rządowy program „Wyprawka szkolna” przewiduje dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów pochodzących z najbiedniejszych rodzin. W tym roku wartość pomocy wynosi do 170 zł dla ucznia klas I – III szkoły podstawowej i 310 zł dla ucznia II klasy gimnazjum. Takiej pomocy udziela się dzieciom z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 351 zł. Dodatkowo dofinansowanie mogą też otrzymać uczniowie z rodzin uzyskujących wyższe dochody, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ich liczba nie może jednak przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów objętych programem w danej gminie. O dofinansowanie mogą też ubiegać się rodzice osób niepełnosprawnych. Wprawdzie gmina ustaliła termin na składanie wniosków do dyrektorów szkół do połowy sierpnia, ale będą je przyjmowali także w późniejszym terminie – nawet do połowy września. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach.


Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna, 11 sierpnia 2010 r.