Udostępniona przez CPI MSWiA dokumentacja zawiera informacje umożliwiające dostosowanie obecnie wykorzystywanych aplikacji, służących do ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego, do nowych wymagań zawartych w ustawie o ewidencji ludności (w wersji uchwalonej przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2010 r. po poprawkach Senatu z 12 sierpnia 2010 r., nr druku 1371) oraz wytycznych związanych z wdrożeniem projektu pl.ID – polska ID karta.

Dokumentacja dostępna jest na stronie (klik)


Strategicznym celem projektu jest wdrożenie elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego. Projekt jest zgodny z unijnymi koncepcjami narodowego dokumentu identyfikacyjnego - eID.

Elektroniczny dowód osobisty - dokument tożsamości wzbogacony o mikroprocesor - zawierał będzie nie tylko bezpłatny podpis elektroniczny, lecz także będzie spełniał funkcję "klucza", umożliwiając dostęp do znajdujących się w rejestrach państwowych danych, dotyczących obywatela. Funkcja ta będzie szczególnie przydatna w przypadku konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów (np. zaświadczeń, odpisów) znajdujących się w innych urzędach. Obecnie ich dostarczenie spoczywa na obywatelu, docelowo urzędy będą wymieniać odpowiednie dokumenty między sobą drogą elektroniczną. W ramach projektu zmodyfikowane zostaną procesy zasilania rejestrów osobowych oraz przebudowane będą mechanizmy wymiany informacji pomiędzy kluczowymi dla spraw obywatelskich rejestrami. Wprowadzony zostanie także mechanizm pobierania danych z zakresu aktów stanu cywilnego.

W wyniku realizacji projektu zostaną zniwelowane bariery administracyjne, a tym samym stworzone warunki dla rozwoju zintegrowanych usług publicznych, wg koncepcji "jednego okienka".

Projekt przyczyni się również do usprawnienia przepływu informacji pomiędzy różnymi szczeblami administracji, a szeroko rozumianym klientem.

W ramach realizacji projektu nie przewiduje się gromadzenia żadnych dodatkowych danych o obywatelach w stosunku do stanu obecnego, ani zmiany zasad ich udostępniania. Projekt zakłada, że podmioty posiadające obecnie dostęp do ściśle określonych danych i informacji zawartych w rejestrze państwowym, będą mogły korzystać wyłącznie z tych danych i informacji, które będą niezbędne do realizacji ustawowo powierzonych im zadań. Celem reorganizacji rejestrów jest zwolnienie obywatela od obowiązku wielokrotnego podawania tych samych informacji przechowywanych w wielu rejestrach.

Korzyści z funkcjonowania pl.ID dla obywateli i przedsiębiorców:
1. Możliwość korzystania z usług urzędu w dogodny dla obywatela sposób – tradycyjnie lub drogą elektroniczną,
2. Skrócenie czasu poświęcanego na załatwienie spraw urzędowych,
3. Umożliwienie korzystania z usług urzędu bez konieczności osobistego stawiennictwa – potwierdzenie tożsamości obywatela za pomocą podpisu cyfrowego,
4. Umożliwienie korzystania z usług urzędu poza godzinami pracy, dzięki uwierzytelnieniu obywatela bez konieczności osobistego kontaktu z urzędnikiem,
5. Ograniczenie ilości dodatkowych dokumentów koniecznych do dołączenia przy realizacji sprawy urzędowej (zaświadczenia, odpisy) dzięki przekazywaniu określonych danych z rejestrów państwowych bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi urzędami,
6. Możliwość uzyskania odpisu z księgi stanu cywilnego w dowolnym miejscu w Polsce,
7. Możliwość realnej kontroli nad swoimi danymi osobowymi zgromadzonymi w rejestrach państwowych, w tym także możliwość zdalnej zmiany adresu urzędowego.

Korzyści z funkcjonowania pl.ID dla administracji i budżetu państwa:
1. Stworzenie jednego systemu poświadczania tożsamości obywatela, który może być wykorzystywany w różnych systemach e-Administracji,
2. Możliwość udostępnienia obywatelom drogą elektroniczną usług publicznych wymagających silnego uwierzytelnienia, np. złożenia wniosku o zmianę w księgach wieczystych, dzięki wiarygodnemu mechanizmowi zdalnego uwierzytelnienia obywatela,
3. Wyeliminowanie błędów i sprzeczności dotyczących danych obywatela zawartych w rejestrach poprzez ich systemowe powiązanie i możliwość dokonywania aktualizacji,
4. Ograniczenie liczby wydawanych odpisów dokumentów urzędowych, a przez to oszczędność czasu i kosztów,
5. Uzyskanie możliwości wykorzystania nośnika, jakim jest mikroprocesor w dowodzie do umieszczenia w przyszłości dodatkowych danych, np. biometrycznych, w przypadku zmiany standardu wymagań unijnych w tym zakresie,
6. Możliwość wykorzystywania mechanizmu uwierzytelnienia obywatela w obecnych oraz planowanych systemach dziedzinowych i uzyskanie szybkiego, autoryzowanego dostępu do danych gromadzonych w tych systemach, np.: numer identyfikacji podatkowej i ewentualnie dane podmiotu gospodarczego w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, orzeczenie o niepełnosprawności, pełnomocnictwa urzędowe, itp.

Kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektu ze środków 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wynosi 370 mln zł (85% wydatków kwalifikowanych to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% stanowi współfinansowanie krajowe).