Rada gminy podjęła na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) uchwałę w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania alkoholu na określonych obszarach gminy. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 listopada 2009 r. nr PN.0911-345/09 (Dz. Urz. Woj. Warmi. Nr 193, poz. 2655) Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność tej uchwały w części obejmującej § 3.

W § 1 uchwały rada określiła obszary na terenie gminy, na których wprowadzony został stały zakaz spożywania napojów alkoholowych (cmentarze oraz tereny innych obiektów sakralnych i miejsc kultu religijnego; place zabaw dla dzieci; drogi publiczne; targowiska; przed sklepami i zakładami gastronomicznymi oraz na terenach przyległych do tych placówek; na obszarach pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi). Kolejny paragraf uchwały wprowadził wyjątki od zakazu. Natomiast w § 3 rada postanowiła, iż naruszenie zakazu określonego w § 1 stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i podlega karze grzywny.

Organ nadzoru dopatrzył się w tym stwierdzeniu przekroczenia przez radę zakresu swoich kompetencji, gdyż zgodnie z art. 40 ust. 3 i ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wydać przepisy porządkowe wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny, wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach (art. 40 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym ). Zdaniem wojewody, przy podejmowaniu uchwały w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania alkoholu uregulowanie takie było zbędne, bowiem ustawodawca w art. 431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określił sankcje także w przypadkach naruszenia zakazu spożywania alkoholu na obszarach ustalonych uchwałą rady gminy.

Stanowisko wojewody zamieszczone w przytoczonym rozstrzygnięciu nadzorczym należy podzielić. Powtórzenie zapisów ustawowych w uchwale rady gminy jest niedopuszczalne i stanowi istotne naruszenie prawa, zatem stwierdzenie nieważności takiego przepisu jest konieczne.

Pełna treść rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 listopada 2009 r., nr PN.0911-345/09 pobrana została z Systemu Informacji Prawnej LEX.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)