Nowelizacja ustawy z 13 czerwca 2013 wprowadziła bardzo istotne zmiany w zakresie organizacji i finansowania systemu wychowania przedszkolnego. Głównym celem było systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego aż do 1 września 2017, kiedy to wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają mieć zapewnione miejsce w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego.

Zasadnicza zmiana polega na tym, że mowa o prawie, przysługującym dzieciom do korzystania z wychowania przedszkolnego (prawo to czterolatki nabyły 1 września bieżącego roku). Przysługuje więc prawne roszczenie o zapewnienie wychowania przedszkolnego dla tej grupy dzieci na terenie gminy, na której mają miejsce zamieszkania - wyjaśnił Piotr Świątek z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, podczas swojego wystąpienia na Kongresie Edukacja i Rozwój, 22 października 2015 roku. Na gminie spoczywa więc obowiązek zapewnienia każdemu dziecku, mieszkającemu na jej terenie faktycznej możliwości realizacji obowiązku (dla 5-latków) czy też prawa korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dowiedz się więcej z książki
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 


Zadanie to może być realizowane także w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez osoby prawne inne niż gminy i osoby fizyczne oraz przez niepubliczne przedszkola i formy wychowania przedszkolnego, ale tylko takie, które będą spełniały, określone w ustawie warunki. Piotr Świątek omówił warunki finansowania niepublicznych przedszkoli i form wychowania przedszkolnego. Zaznaczył też, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, w wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio w ust. 1b lub 1c. Przyznanie takiej dotacji następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).


Zdaniem prelegenta za pozytywne konsekwencje wprowadzonych zmian należy uznać przyznanie dzieciom 3 i 4-letnim prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, umożliwienie realizacji zadania gminy w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne jednostki systemu oświaty spełniające ustawowo określone standardy, a także określenie wyższej kwoty dofinansowania z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Jednocześnie Piotr Świątek negatywnie ocenił konsekwencje, jakie niesie przyjęcie zasady obniżania kwoty dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w przypadku, gdy gmina nie zapewni wszystkim dzieciom miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, a także to, że warunki, które będą musiały spełnić niepubliczne podmioty są tak rygorystyczne.

Kongres Edukacja i Rozwój