Pytanie:
Urząd gminy przejął zadania, które do tej pory wykonywane były przez odrębną spółkę. Spółka w związku z tym ulegnie likwidacji. Czy gmina ma obowiązek wraz z przejęciem zakresu działań, przejąć też pracowników spółki, którzy wykonywali pracę przy ich obsłudze na podstawie art. 231 k.p.? Czy w sytuacji przejęcia pracowników nie ma konieczności przeprowadzania konkursu na stanowiska pracowników samorządowych?

Odpowiedź:
Jeżeli gmina przejmuje zadania likwidowanej spółki, ma również obowiązek przejęcia zatrudnionych w niej pracowników, przy czym – moim zdaniem – procedurę naboru można pominąć, o ile pracownicy których ona dotyczy będą zajmowali te same stanowiska i spełniają odpowiednie wymagania.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.o.p.s., w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Stosownie zatem do art. 231 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Warto jednak pamiętać, że przepis ten nie ma odniesienia do zatrudnionych na podstawie powołania lub mianowania. Osoby te podlegają bowiem przepisom szczególnym, o których mowa w art. 231 § 5 k.p.

Z kolei art. 11 ust. 1 u.o.p.s. stanowi, że nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 u.o.p.s., wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w treści pytania, w wyniku przejęcia przez urząd gminy zadań likwidowanej spółki, a w konsekwencji jej pracowników, urząd staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Skoro tak – w mojej opinii – nie może być mowy o wolnym stanowisku w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.o.p.s. Warto wskazać, że procedura naboru nie obowiązuje pracowników pomocniczych i obsługi. Problem dotyczy zatem wyłącznie osób zajmujących stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze. Reasumując, uważam że osoby te mogą zostać przejęte w trybie art. 231 § 1 k.p. pod warunkiem jednak, że będą świadczyć pracę na dotychczasowych stanowiskach oraz że spełniają niezbędne wymagania wskazane w art. 6 u.o.p.s. i rozporządzeniu Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami