Z projektu wynika, że warunkiem otrzymania subwencji środowiskowej przez gminę, jest to, że ponad 50% powierzchni tej gminy zajmują obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Za tym stwierdzeniem kryje się tylko jedna z następujących form ochrony przyrody: park narodowyrezerwat przyrody lub obszar Natura 2000

Otrzymywana subwencja środowiskowa miałaby być częścią subwencji ogólnej (obok części wyrównawczej i równoważącej).


W projekcie ustawy został zaproponowany szczegółowy sposób obliczania wartości subwencji. Składać ma się na niego suma iloczynów bazowej kwoty subwencji oraz umownej jednostki ochrony przyjętej w wysokości jednego hektara fizycznego powierzchni chronionej na obszarze gminy. Na kwotę subwencji miałby wpływ również wskaźnik odnoszący się do dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca gminy. W projekcie zawarto wzór mający służyć obliczeniu kwoty. Część środowiskowa subwencji ogólnej miałaby być wypłacana w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

W projekcie rozróżniono wyjściowe kwoty subwencji środowiskowej, w zależności od formy przyrody, jaka znajduje się na terenie gminy. Zaproponowano następujące stawki: 160 zł za hektar parku narodowego lub rezerwat przyrody. Natomiast dla obszarów Natura 2000stawka ma wynosić 80 zł. Stawki mają podlegać corocznej waloryzacji. 

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>