Gmina zwróciła się o interpretację podatkową do Ministra Finansów czy będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących modernizacji targowiska, jak i fakturach związanych z jego bieżącym utrzymaniem.

Organ podatkowy uznał, iż gmina jest zobowiązana do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej. Analogicznie odnosi się to do wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska, bowiem mają one związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi (odpłatne udostępnianie miejsc handlowych), jak i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (pobór opłaty targowej).

W odpowiedzi na interpretację gmina złożyła skargę do sądu administracyjnego.

WSA wyjaśnił, iż gmina błędnie uznała, że przysługuje jej prawo do odliczenia w związku z tymi wydatkami ponoszonymi również w okresach, w których opłata rezerwacyjna nie będzie pobierana.

Pozostaje to w sprzeczności z podstawową zasadą odliczenia podatku od towarów i usług jaką jest związek wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Oceny tej nie zmieniają argumenty gminy dotyczące konieczności ponoszenia wydatków stale, nawet wtedy, gdy opłata rezerwacyjna nie będzie pobierana.

Zaprzestanie poboru opłaty rezerwacyjnej wywiera bowiem wyłącznie ten skutek, że realizacja zadań publicznych, w danym momencie, nie będzie odbywała się w warunkach wykonywania działalności gospodarczej. Zadaniem gminy jest bowiem utrzymanie i administrowanie targowiskiem przez cały czas. Nie tylko w okresach, gdy na jego terenie wykonuje czynności opodatkowane.

Zatem w przypadku faktur dokumentujących wydatki na bieżące utrzymanie targowiska (dostawę mediów, wywóz nieczystości, dozór itp.) prawo do odliczenia będzie przysługiwać jedynie w stosunku do tych nabywanych świadczeń, które dotyczą okresów, w których gmina wykonuje czynności opodatkowane.

Jeśli natomiast wydatek dotyczy okresu, gdy gmina nie pobiera opłat rezerwacyjnych, faktura dokumentująca ten zakup nie będzie stanowiła formalnej podstawy do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Kielcach z 9 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Ke 208/15, nieprawomocny