- Kompletny projekt specustawy mieszkaniowej wraz ze zmianami zaproponowanymi podczas konsultacji publicznych zostanie przedstawiony po weekendzie majowym - powiedział w piątek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Jak podkreśla resort, specustawa mieszkaniowa umożliwi gminie zastosowanie ułatwień tylko pod rygorystycznie stosowanymi warunkami ustawowymi, które gmina będzie mogła dodatkowo zwiększyć. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – dokumencie, który ma prawie każda gmina w Polsce - czytamy w komunikacie ogłoszonym po zakonczeniu konsultacji.

- Całość procesu decyzyjnego dot. inwestycji budowanych w oparciu o przepisy specustawy mieszkaniowej będzie w rękach samorządu, a nie - jak planowaliśmy wcześniej - w gestii samorządu oraz wojewody - powiedział w piątek wiceszef MIiR Artur Soboń.

Więcej gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
Według autorów projektu, specustawa rozwiąże problem niedostatecznej podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Aktualnie z ogólnej planów miejscowych (pokrywają 31,6 proc. powierzchni kraju) połowa, to plany uchwalone na podstawie ustawy z 2003 roku, druga połowa to plany uchwalone między 1995 a 2003. Oznacza to, że w ciągu 15 lat na podstawie obowiązujących przepisów ustawy uchwalono jedynie dla ok. 16 proc. powierzchni kraju. Co daje średnio przyrost 1 proc. pokrycia kraju rocznie – w uproszczeniu pokazuje to tempo przyjmowania prawa miejscowego. Aż 1/3 planów procedowana jest ponad 3 lata. Jednocześnie gminy co roku wydają setki tysięcy decyzji o warunkach zabudowy. W latach 2012-2016 było to średnio ponad 133 tys. decyzji w tym ponad 82 tys. dla zabudowy mieszkaniowej (79 tys. dla zabudowy jednorodzinnej i ponad 3 tys. dla zabudowy wielorodzinnej). Inwestorzy dziś nie korzystają wyłącznie z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w planach co powoduje problemy z dostępnością infrastruktury i rozlewanie się miast.


Racjonalność planowania w prawie administracyjnym>>

Ułatwienia, ale w ramamch standardów
Ułatwienia mają służyć wszystkim inwestorom budowlanym z jednoczesnym zapewnieniem wprowadzanych ustawą standardów urbanistycznych – ich spełnienie będzie regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji ale także na etapie realizacji inwestycji. - Okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym skracamy do niezbędnego minimum. Oczekujemy od inwestorów spełnienia standardów urbanistycznych, które określamy w ustawie. Specustawa pozwoli na uruchomienie gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, gruntów w administracyjnych granicach miast. Jednocześnie ustawa nie pozwala na inwestowanie na terenach podlegających ochronie. Dzięki ustawie proces inwestycyjny będzie szybki, dostęp do gruntów - dużo łatwiejszy, a to z kolei wpłynie na większą podaż inwestycji mieszkaniowych i tym samym większą konkurencyjność rynku. Dla nabywców i najemców ustawa obniży ceny mieszkań i zwiększy ich dostępność - czytamy w dokumencie MIiR.

Po szerokich konsultacjach publicznych
Do projektu, który był opublikowany w BIP RCL i przekazany do konsultacji publicznych 260 podmiotom – ministerstwo otrzymał ponad tysiąc uwag.

- Zwiększymy udział strony społecznej w procesie wydawania zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowej. Projektowane przepisy dotyczące koncepcji urbanistyczno-architektonicznej będą jeszcze bardziej precyzyjne. Wprowadzimy obowiązek dołączenia koncepcji na etapie składania wniosku przez inwestora i udział przedstawiciela władzy wykonawczej i stanowiącej gminy w zespole oceniającym konkurs. Będzie zróżnicowanie standardów lokalizacji w zależności od wielkości miejscowości. Ustawa będzie określać minimalne standardy lokalizacji, ale rada gminy będzie mogła narzucić bardziej rygorystyczne standardy w uchwale o zgodzie na realizację inwestycji. Pojawi się większe zróżnicowanie inwestycji, które będą realizowane na podstawie ustawy w zależności od wielkości miejscowości, co umożliwi włączenie mniejszych inwestycji. Wprowadzimy okres obowiązywania ustawy - 10 lat - napisano w omówieniu wyników konsultacji.

- W wyniku konsultacji dokonano w projekcie także zmiany, dzięki którym realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowe w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - mówi minister Artur Soboń.