Rada gminy wprowadziła zwolnienie z podatku od środków transportowych stanowiących własność gminy oraz związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego posiadających gospodarstwo rolne. Tę uchwałę radnych za sprzeczną z prawem uznał jednak prokurator rejonowy. W uzasadnieniu wniosku do sądu o stwierdzenie nieważności przypomniał, że gmina nie ma uprawnień do wprowadzania zwolnień o charakterze podmiotowym. Jego zdaniem nie ulegało wątpliwości, że w tym przypadku wyłączenie obowiązków podatkowych nastąpiło ze względu na kryterium podmiotowe, odnoszące się do określonej kategorii podmiotów spośród podatników. Natomiast aby zwolnienie zachowało charakter przedmiotowy, to wyłączenie z podatku powinno dotyczyć przedmiotów tego podatku i być dokonane według kryteriów odnoszących się do stanów faktycznych i prawnych.

Opinię prokuratora podzielił WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Sędziowie zauważyli, że zarówno konstytucja jak i ustawa o samorządzie gminnym stanowią, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, jednak w granicach określonych w ustawie. Rada gminy może więc różnicować wysokość stawek co do środków transportowych, w stosunku do przedmiotu opodatkowania, a nie w odniesieniu do podatnika. Określenie podmiotów zwolnionych od podatku może nastąpić tylko w ustawie, a rada gminy nie ma uprawnień do ustanawiania zwolnień podatkowych określonych podmiotów. Sąd uznał, że zwolnienie wprowadzone w uchwale rady gminy miało charakter przedmiotowo-podmiotowy. To oznaczało, że uchwała ta jest sprzeczna z konstytucją oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


Pobierz orzeczenie:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2010 r., I SA/Go 529/10.doc