Tego rodzaju ograniczenie powoduje, w konkretnych sytuacjach brak możliwości powołania do zespołu interdyscyplinarnego członków spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Rada gminy podjęła uchwałę, której przedmiotem było ustalenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Organ nadzoru przypomniał, iż zgodnie z zasadami, zawartymi w art. 7 oraz art. 94 Konstytucji RP , organy władzy publicznej działają w granicach prawa i na podstawie prawa, a stanowione przez organy samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów winny być na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Stosownie do art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Organ nadzoru uznał, iż mając na uwadze treść przepisu art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , określającego w sposób wyraźny zakres upoważnienia rady gminy, należy uznać, iż regulacja zawarta w zapisach uchwały rady wykracza poza to upoważnienie, które stanowi istotne naruszenie prawa i stanowi podstawę do zastosowania środków nadzorczych przewidzianych w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Kwestia składu zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych uregulowana została przez ustawodawcę odpowiednio w przepisach art. 9a ust. 3-5 oraz 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , określenie zatem w uchwale rady gminy przedstawicieli dla obu tych podmiotów stanowi powtórzenie zapisów ustawowych z pewną jego modyfikacją, gdyż rada określając przedstawicieli wchodzących do zespołu interdyscyplinarnego nie uwzględniła przedstawicieli organizacji pozarządowych, których udział przewidział ustawodawca w świetle postanowień art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie . Tego rodzaju ograniczenie powoduje, w konkretnych sytuacjach brak możliwości powołania do zespołu interdyscyplinarnego członków spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Ponadto wojewoda podkreślił, iż zgodnie z doktryną normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły i literalny. W doktrynie podkreśla się też wymóg zgodności prawa miejscowego z upoważnieniem ustawowym i zgodnie z takim zapatrywaniem "aktem prawa miejscowego posiadającym walor przepisu prawnego powszechnie obowiązującego może być tylko taki przepis, który zawarty jest w wydanym na podstawie ustawy i w celu jej wykonania oraz mieszczącym się w granicach upoważnienia ustawowego akcie wykonawczym, podjętym przez organ upoważniony do stanowienia prawa i należycie ogłoszonym". Wojewoda zwrócił uwagę, iż narusza prawo nie tylko akt prawa miejscowego, który wykracza poza upoważnienie zawarte w delegacji ustawowej, ale również taki, który zawiera ustalenia w kwestiach ustawowo przekazanych do regulacji umownej.

 

 


 

Przydatne materiały:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)