Pytanie:
Czy gmina może dzierżawić grunt od osoby fizycznej?

Odpowiedź:
Gmina może zawrzeć umowę dzierżawy (jako dzierżawca) z osobą fizyczną, lecz tylko w celu wykonania zadań nałożonych na gminę przez ustawy.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – dalej u.s.g. w celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

"W celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami. (...) W tym przypadku umowa cywilnoprawna, z elementami administracyjnymi, stanowi formę działania gminy o charakterze niewładczym. Zawierając umowę z podmiotem zewnętrznym, ale jednocześnie niepodporządkowanym gminie, przyczynia się ona do realizacji zadania publicznego. Powiązanie organizacyjne między kontrahentem a gminą przybiera tutaj formę współdziałania, stanowiącą pewną postać powiązania organizacyjnego i funkcjonalnego między podmiotami administrującymi, niezależnymi od siebie. Jedną z podstawowych cech współdziałania będzie brak organizacyjnego podporządkowania między podmiotami zmierzającymi do osiągnięcia wspólnego celu.

Zawieranie umów przez organ gminy z innymi podmiotami podlega ogólnym zasadom kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem regulacji szczególnych prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, że do zawierania takich umów stosuje się przepisy o zamówieniach publicznych.

"Inne" podmioty, z którymi mogą być zawierane umowy, to podmioty pozostające poza strukturą organizacyjną gminy. Będą to zarówno jednostki organizacyjne (posiadające lub nie posiadające osobowości prawnej), jak i osoby fizyczne" - Andrzej Maltan, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ABC 2012. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami