Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.


Odpowiedź

Każda gmina lub miasto decyduje, czy za godziny wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wykraczające ponad 5 godzin dziennie są pobierane opłaty od rodziców uczniów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego to opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalonego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 u.s.o. w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie.

W oparciu o art. 14 ust. 7 w zw. z ust. 5 u.s.o., rada gminy lub miasta określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć. Ponadto rodzice płacą za wyżywienie dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej kwoty ustalone przez dyrektora w porozumieniu z gminą lub miastem (art. 14 ust. 7 w zw. z ust. 6 i art. 67a u.s.o.).

Z przytoczonych regulacji wynika, że wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewniany dziecku przez gminę w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie może być krótszy niż 5 godzin.

Za pozostałe godziny gmina, poprzez dyrekcję placówki, może – ale nie musi - pobierać opłaty w wysokości nie wyższej niż 1 zł za każdą godzinę. Za dziecko, które przebywa w wychowaniu przedszkolnym wyłącznie w godzinach bezpłatnego wymiaru (nie mniejszego niż 5 godzin dziennie), i które nie korzysta z posiłków, rodzice nie ponoszą żadnych opłat. Odpowiedź na pytanie, czy za godziny wykraczające ponad 5 godzin dziennie są pobierane opłaty, zależy od treści uchwały danej rady gminy lub miasta.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.