GINB w swoim piśmie przypomniał, iż do obowiązków właścicieli i zarządców, zgodnie z ustawą Prawo budowla ,należy między innymi dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy pamiętać, aby prace związane z usuwaniem śniegu z dachu były prowadzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

GNIB zwrócił jednocześnie uwagę, że niewłaściwe utrzymanie obiektu budowlanego oraz brak zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego ).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)