Odpowiedź

Stosownie do art. 17 ustawy o systemie oświaty - dalej u.s.o. , na gminie ciąży obowiązek ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego i aby droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie w której mieszka nie przekraczała odległości określonych w ust. 2 tego artykułu. Jeśli droga ta przekracza wskazane odległości, to na gminie ciąży wtedy obowiązek zapewnienia dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Należy przy tym podkreślić, że przepis ten dotyczy jedynie sytuacji, gdy uczeń uczęszcza do szkoły obwodowej. Jeśli dziecko (rodzice dziecka) zdecydują o wyborze innej szkoły niż obwodowa - gmina nie jest zobowiązana do ponoszenia kosztów transportu dziecka do szkoły.
Jeśli szkoła ucznia, będącego jednocześnie uczestnikiem OHP, nie jest jego szkołą obwodową, a droga do szkoły przekracza odległości określone w art. 17 ust. 2 u.s.o. – to gmina nie ma w takim przypadku obowiązku ponoszenia kosztów przejazdu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)