W przypadku, gdy szkoła została oddana w trwały zarząd dyrektorowi, nie musi on mieć odrębnego pełnomocnictwa do wynajmowania szkolnych pomieszczeń.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - dalej u.g.n., nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego, mogą zostać oddane w trwały zarząd odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, w tym szkole reprezentowanej przez dyrektora.


Ponieważ z art. 43 ust. 2 u.g.n. wynika, że jednostka organizacyjna w takim przypadku ma prawo korzystania z nieruchomości, może ją m.in. wynająć. W wyroku z dnia 9 stycznia 2012 r. (wyrok WSA z dnia 9 stycznia 2012 r. II SA/Gl 730/11, LEX nr 1106273), Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że ustanowienie na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność lub znajdującą się w użytkowaniu wieczystym gmin pozbawia zatem wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast możliwości ich wynajmowania, wydzierżawiania lub oddawania ich w użytkowanie. Pozostawanie nieruchomości gminnej w trwałym zarządzie jej jednostki organizacyjnej pozbawia także rady gmin możliwości określania zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata w oparciu o przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 u.s.g.

Z powyższych przepisów wynika, że już sam fakt oddania szkoły jej dyrektorowi w trwały zarząd, uprawnia go do wynajęcia pomieszczeń szkolnych innemu podmiotowi i to bez konieczności uzyskania odrębnego pełnomocnictwa. Jego posiadanie byłoby konieczne tylko w przypadku, gdyby organ prowadzący, będący właścicielem budynku szkolnego, nie oddał go dyrektorowi w trwały zarząd. W tym ostatnim przypadku podstawę prawną udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi może stanowić przykładowo art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594).