Tematem przewodnim konferencji będzie europejska strategia wobec niepełnosprawności oraz ratyfikacja przez Polskę Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Podczas Konferencji ogłoszone zostaną także wyniki Konkursu „Miejsce Przyjazne Osobie Niepełnosprawnej”.


Ratyfikacja Konwencji będzie miała bardzo poważne znaczenie dla naszego kraju, wnosząc do polskiego porządku prawnego obowiązujące w niej normy. Oprócz zmian ustawowych, które w konsekwencji muszą nastąpić, nadzwyczaj istotne jest przełamanie stereotypów oraz kompletna zmiana świadomości i myślenia w kategoriach przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Zgodnie z Konwencją, wszelkie podstawowe działania powinny koncentrować się na umożliwieniu osobom niepełnosprawnym na równi ze wszystkimi obywatelami kraju, do korzystania z dostępu do wszystkich udogodnień i usług oferowanych całemu społeczeństwu, w tym do technologii i systemów komunikacyjnych oraz informacyjnych. Udostępnienie i upowszechnienie najnowszych osiągnięć technologicznych umożliwiających osobom niepełnosprawnym realne włączenie się i funkcjonowanie w życiu społecznym powinno stać się więc jedną z priorytetowych form pomocy i wsparcia.

Program Konferencji:
12.00 Powitanie gości - Prezydent Miasta Gdańska
12.15 Historia Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych
12.20 Polityka UE wobec niepełnosprawności- europejska strategia wobec niepełnosprawności 2010 – 2020- ratyfikacja Konwencji przez UE
12.45 Polityka Polski wobec niepełnosprawności- polskie prawo w kontekście wymogów Konwencji
13.00 Udział samorządu w realizacji zapisów Konwencji na przykładzie miasta Gdańska- umożliwianie pełnego korzystania ze wszystkich praw obywatelskich- budowanie klimatu przyjaznego dla wszystkich mieszkańców m. in. poprzez ogłaszane przez Prezydenta Miasta Gdańska od wielu lat konkursy:Dla dzieci i młodzieży „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych” Konkurs otwarty dla wszystkich podmiotów z terenu miasta Gdańska „Miejsce Przyjazne Osobie Niepełnosprawnej”
13.30 Prezentacja laureatów konkursów, wręczenie nagród
14.30 Przerwa – poczęstunek
15.00 DYSKUSJE PANELOWE :Panel nr 1 - wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych Panel nr 2 - wsparcie nauki ( w tym zastosowanie najnowszych technologii w służbie osób niepełnosprawnych) Panel nr 3 - wsparcie medyczne osób niepełnosprawnych (w tym dostęp do usług medycznych i ciągłej rehabilitacji)
17.00 Zakończenie konferencji