Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013” został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska 30 września 2010 r. W ciągu roku realizacji programu:
- powołany został Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest ukierunkowywanie działań oraz usprawnianie systemu przepływu informacji,
- opracowany został lokalny proces obiegu i rozpatrywania Niebieskich Kart w Gdańsku,
- uruchomione zostały całodobowe dyżury pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku (działanie ponadpodstawowe – wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i służb)
- utworzony został „Punkt Chwilowego Pobytu Interwencyjnego”, stanowiący swoisty azyl dla osób dotkniętych sytuacją kryzysową.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku został Krzysztof Sarzała, a koordynatorami indywidualnych zespołów są pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Od początku 2011 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku udzielili pomocy 24 rodzinom (w tym 69 osobom) z powodu przemocy w rodzinie. Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku podjęło 3735 interwencji kryzysowych (porad psychologicznych i prawnych), w tym 678 związanych z przemocą. W ramach działań zapewniających bezpieczeństwo dzieciom odebrano i zapewniono opiekę w systemie pieczy zastępczej w tym roku 14 dzieciom. W tym samym okresie zostało założonych 225 „Niebieskich Kart”, w tym 34 na postawie nowych przepisów.

W czwartek 1 grudnia Zespół Interdyscyplinarny, zastępca prezydenta Gdańska Ewa Kamińska oraz radni Miasta Gdańska, spotkali się na konferencji z dziennikarzami.
- W blisko jednej trzeciej gmin nie powołano do tej pory zespołów interdyscyplinarnych – powiedział podczas spotkania Krzysztof Sarzała. – Rozwiązania, które wprowadził Gdańsk, można nazwać modelowym w tej dziedzinie. Nasz zespół liczy 28 członków. Można powiedzieć, że działamy w komfortowych warunkach, bo mamy oparcie w strukturach gdańskiego MOPS, który wspomaga Zespół we wszystkich działaniach – a nie dzieje się tak we wszystkich miastach.
- Chciałbym podkreślić wspaniałą pracę, którą wykonała tutaj prezydent Ewa Kamińska i gdański MOPS – podkreślał Piotr Gierszewski, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rady Miasta Gdańska i członek Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Najważniejsze, by podkreślać charakter Niebieskiej Karty – przypominała Ewa Kamińska. – To przede wszystkim narzędzie, które ma pomagać, a nie narzędzie represji. Nowością jest to, że taką Kartę mogą zakładać nauczyciele i pracownicy ochrony zdrowia.