Wśród nadesłanych zgłoszeń wyróżniono trzy inicjatywy. Główną nagrodę otrzymał partnerski projekt pilotażowy „Postępowanie z osobą nietrzeźwą przebywającą w miejscu niemieszkalnym w okresie zimowym”, realizowany przez gdański MOPS wspólnie z organizacjami pozarządowymi i służbami mundurowymi w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r.

Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia utraty zdrowia lub zgonu z powodu nadmiernego wychłodzenia organizmu osób będących pod wpływem alkoholu i przebywających w miejscach niemieszkalnych. Jego realizacja ułatwiła koordynację połączonych działań związanych z udzielaniem pomocy osobom nietrzeźwym w okresie zimowym na terenie Miasta Gdańska poprzez kierowanie interwencją w godzinach wieczornych i nocnych. Umożliwiła też dostęp do porady lekarskiej w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych wszystkim osobom pod wpływem alkoholu. Dla osób, które miały do 1,5 promila zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wprowadzono nową formę usługi dla osób bezdomnych – w formie tzw. noclegowni niskoprogowej prowadzonej przez TWP PRZYSTAŃ w Gdańsku, ul. Mostowa 1.

W okresie od listopada 2010 r. do końca marca 2011 r. interwencją objęto łącznie 532 osoby będące pod wpływem alkoholu. Wśród nich 411 osób zgłosiło się samodzielnie, 63 osoby zostały przewiezione z Pogotowia Socjalnego, 32 osoby zostały skierowane przez inne placówki oraz 24 osoby zostały doprowadzone przez funkcjonariuszy Policji Miejskiej, a dwie - przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Realizacja projektu pozwoliła dodatkowo na:
- ograniczenie niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia z powodu nadmiernego wychłodzenia organizmu u osób będących pod wpływem alkoholu przebywających w miejscu niemieszkalnym w okresie zimowym
- usprawnienie udzielania pomocy osobom nietrzeźwym znalezionym w miejscu niemieszkalnym poprzez skrócenie czasu i drogi interwencji
- zwiększenie skuteczności interwencji podejmowanej wobec osób będących pod wpływem alkoholu przebywających w miejscu niemieszkalnym
- wprowadzenie innowacyjnej metody i narzędzia do systemu pracy socjalnej, dostosowanej do charakteru bezdomności i zdiagnozowanych potrzeb osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku

Osiągnięcie takich wyników umożliwiło oparcie przygotowania i realizacji projektu w całości na współpracy pracowników gdańskiego MOPS z pracownikami Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Towarzystwa Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ, Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gdańskie oraz funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej.