NIE. Praca na stanowisku zastępcy burmistrza nie może być uznana za staż pracy w pomocy społecznej, nawet jeżeli temu zastępcy podlegały sprawy pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, warunek ten nie dotyczy osób kierujących placówkami rodzinnymi. Miejski ośrodek pomocy społecznej także jednostką organizacyjną pomocy społecznej (art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ), więc powyższy warunek dotyczy kandydata do kierowania takim ośrodkiem.

Zatrudnienie na stanowisku zastępcy burmistrza nie jest pracą w pomocy społecznej. Zastępca burmistrza jest pracownikiem urzędu gminy (miasta), zatrudnionym na podstawie powołania – art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych . Zastępca burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez burmistrza w zakresie prowadzenia spraw gminy. Są to zadania o charakterze organizatorskim i nadzorczym, często także wydawanie decyzji administracyjnych, rzadziej kierowaniem pracami określonego wydziału/referatu. Urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej ani nie wykonuje zadań z zakresu pomocy społecznej. W myśl art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej. Utworzenie takiego ośrodka i powierzenie mu zadań z zakresu pomocy społecznej jest obowiązkowe.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 428/09, OwSS 2010/1/69 stwierdził, że pod pojęciem "staż pracy w pomocy społecznej" należy rozumieć okres zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, których katalog zawarto w art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej , oraz pracę w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, czy też pracę w wydziale polityki społecznej urzędu wojewódzkiego. W przepisie definicyjnym art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ustawodawca wskazał, że do jednostek tych zalicza się: regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówkę opiekuńczo-wy-chowawczą, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej. Powyższe oznacza, że świadczenie pracy w pomocy społecznej występuje w przypadku osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej bądź pracujących w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, czy też pracujących w wydziale polityki społecznej urzędu wojewódzkiego.

Sąd w powyższym wyroku uznał, że praca na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może być uznana za staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Normatywne pojęcie "staż pracy w pomocy społecznej" powinno być interpretowane jako świadczenie pracy na stanowiskach w podmiotach związanych z bezpośrednim wykonywaniem zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) - wykonując zadania gminy określone przepisami prawa z racji wykonywanej funkcji - ma nadzór nad wykonywaniem zadań będących we właściwości gminy. Natomiast zadania gminy m.in. z pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia są realizowane przez podmioty (jednostki organizacyjne) do tego powołane. W przeciwnym razie można byłoby uznać, że osoba będąca organem wykonawczym gminy posiada staż pracy we wszystkich obszarach będących w zakresie działania gminy, ustanowionymi przepisami prawa. Argumentacja ta ma odpowiednie zastosowanie do zastępcy burmistrza.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)