Ogólną sumę przyznanych Polsce funduszy przeliczono w oparciu o wskaźnik, uwzględniający prognozowany poziom inflacji, określony przez Komisję Europejską dla Polski na poziomie 2 proc. w skali roku. Podstawową kwotę – ok. 82,3 mld euro – wyliczoną z uwzględnieniem maksymalnego pułapu, jaki może osiągnąć alokacja dla państwa członkowskiego (cappingu), wyznaczonego dla Polski na poziomie 2,35 proc. PKB, powiększają środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Jest to ponad 204 mln euro ze specjalnej linii budżetowej dla regionów, w których poziom bezrobocia młodzieży w wieku 15-24 lat przekracza 25 proc. Oznacza to, że Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 otrzyma ponad 82,5 mld euro.


W ramach programów operacyjnych, do dyspozycji będziemy mieć ponad 76,8 mld euro, które zostaną przeznaczone na różnego rodzaju przedsięwzięcia, przede wszystkim zwiększające innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. W programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej do wykorzystania będzie ok. 700 mln euro.

W latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Samorządy województw będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli.

Podział alokacji na krajowe programy operacyjne:
program - alokacja po przeliczeniu na ceny bieżące (mln euro)
Infrastruktura i Środowisko - 27 513,9
Inteligentny Rozwój - 8 614,1
Wiedza Edukacja Rozwój - 4 419,3
Polska Wschodnia - 2 117,2
Polska Cyfrowa - 2 255,6
Pomoc Techniczna - 700,1
Razem - 45 620,1

Podział alokacji na regionalne programy operacyjne:
województwo - alokacja po przeliczeniu na ceny bieżące (mln euro)
dolnośląskie - 2 250,4
kujawsko - pomorskie - 1 901,7
lubelskie - 2 228,8
lubuskie - 906,1
łódzkie - 2 253,9
małopolskie - 2 875,5
mazowieckie - 2 087,9
opolskie - 944,1
podkarpackie - 2 112,2
podlaskie - 1 212,4
pomorskie - 1 863,0
śląskie - 3 473,6
świętokrzyskie - 1 363,2
warmińsko-mazurskie - 1 726,6
wielkopolskie - 2 447,9
zachodniopomorskie - 1 599,7
Razem - 31 246,9

Więcej: mir.gov.pl