Zgłoszenie
kandydata do obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Jako pełnomocnik* – osoba upoważniona przez pełnomocnika* Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ……………..........................................
...........................................................................................................................................
(nazwa komitetu wyborczego)
Zgłaszam kandydaturę: ……………………….……………................................................,
(imię i nazwisko kandydata)
zamieszkałego: w …………………… kod pocztowy …………, ul. ….................................. nr domu …..., nr m. ………
tel. ………………….…….**
nr ewidencyjny PESEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr .. w ………….…….….
 
Oświadczenie zgłoszonego kandydata
Ja, .............................................................., oświadczam, że posiadam prawo wybierania, stale
(imię i nazwisko kandydata)
zamieszkuję na obszarze Gminy ………………… i wyrażam zgodę na powołanie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji wyborczej.
 ......................., ...............................
              (data)                      (podpis kandydata)
 
                                                               ………………………………………..
                                                                      (podpis zgłaszającego)
 
...............................                                   ....................................................
                  (data)                                                           ……...............................................
(czytelnie imię, nazwisko i funkcja osoby dokonującejzgłoszenia)
Tel. ………………………………………….**
______________
*Niepotrzebne skreślić.
**W celu ułatwienia kontaktu wskazane jest podanie numeru telefonu kandydata na członka komisji oraz osoby zgłaszającej. Nie jest to obowiązkowy element zgłoszenia.


Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy kandydata do obwodowej komisji wyborczej.doc

Formularz zgłoszeniowy kandydata do obwodowej komisji wyborczej.pdf


Pisaliśmy o tym również:
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 1)
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 2)