Forum Obywatelskiego Rozwoju zajęło stanowisko wobec przedłożonego przez Prezydenta RP projektu nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach publicznych. Zdaniem FOR obecnie obowiązujące przepisy są wystarczające gdyż nie tylko realizują zawarte w Konstytucji prawo do zrzeszania się ale pozwalają również skutecznie zapobiegać aktom przemocy.

FOR zarzuca, że prace nad nowelizacją były wymuszona jednostkowymi wydarzeniami, które zostały nagłośnione przez środki masowego przekazu. Zdaniem fundacji nawet gdy warunki społeczno-polityczne uzasadniają potrzebę stworzenia nowej regulacji, projektowana ustawa powinna powstać z zachowaniem odpowiedniego namysłu i zgodnie z poszanowaniem zasad prawidłowej regulacji.

Skrytykowano m. in. pomysł przedłużenia terminu, w którym organizator powinien zawiadomić organ gminy o planowanym zgromadzeniu. Projekt nowelizacja przewiduje ,że zawiadomienie powinno nastąpić nie później niż n 5 dni przed planowanym zgromadzeniem, podczas gdy obecne przepisy mówią o 3 dniach. Zdaniem FOR w demokratycznym państwie prawa obywatele powinni mieć możliwość pokojowego i spontanicznego reagowania na pewne okoliczności.

Aprobaty nie uzyskał także planowany zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach osób, których nie można zidentyfikować. FOR przywołał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 listopada 2004 r. (sygn. Akt KP 1/04), w którym Trybunał stwierdził, że tego typu ograniczenia są niezgodne z Konstytucją. Trybunał wskazał, że analizowany przepis wprowadza zbyt dużą ingerencję w wolność uczestnictwa w zgromadzeniach, a wygląd zewnętrzny nie może być przesłanką zakazu uczestnictwa w zgromadzeniach, kiedy dotyczy osób, które nie zagrażają pokojowemu charakterowi zgromadzenia oraz osób w stosunku do których regulacja ta nie wskazuje, w jaki sposób ich zidentyfikowanie mogłoby zagrozić wartościom wymienionym w konstytucji.

Źródło: www.for.org.pl