Czy gmina może przyjąć te pieniądze?

Jeśli tak to w jaki sposób (np. darowizna na określony cel)?Odpowiedź

Pomimo, iż opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego jest bezspornie zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym i powinno być ono finansowane ze środków budżetowych, to jednak stoję na stanowisku, iż w przypadku obiektywnego braku takich środków w budżecie, wsparcie niezbędnych zarówno z punktu widzenia gminy jak i inwestorów działań jest jak najbardziej uzasadnione. Ustawodawca powinien takie praktyki usankcjonować wprost np. w stosownych uregulowaniach przepisów określających zasady partnerstwa publiczno-prawnego.

Uzasadnienie


Przyjęcie przez gminę od osoby prawnej czy fizycznej środków pieniężnych z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego jest rozwiązaniem coraz częściej stosowanym w przypadkach, gdy brak (obiektywny) środków w budżecie gminy blokuje np. lokalizowanie ważnych inwestycji prywatnych przedsiębiorców. W wielu przypadkach stosowane jest inne rozwiązanie dające w konsekwencji ten sam efekt końcowy, a polegające na opłaceniu przez zainteresowanego inwestora usług urbanistycznych, geodezyjnych, itd. związanych z opracowaniem gotowego dokumentu dającego dla gminy podstawę do podjęcia stosownej uchwały o zmianie planu zagospodarowania.


Niezależnie od powyższych uwag zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - dochodem gminy mogą być darowizny i inne dochody w tym pieniężne.


Rozstrzygniecie czy ewentualne przekazanie gminie środków na wyraźnie sprecyzowany cel jest darowizną czy innym dochodem jest z punktu widzenia praktycznego bez znaczenia. Skłaniałbym się jednak do poglądu, iż nie będziemy mieli do czynienia z darowizną, bo ta z zasady ma charakter jednostronny.


Posłużmy się tu następującym przykładem: jeżeli prywatny inwestor przekaże gminie nieodpłatnie wybudowaną przez siebie infrastrukturę (np. wodno-ściekową), to nie jest to darowizna, gdyż występują tu wzajemne zobowiązania stron. Przekazujący zobowiązuje się oddać dane urządzenie, a przyjmujący zobowiązuje się dostarczać wodę, oczyszczać ścieki lub świadczyć inne usługi. W naszym przypadku występuje niewątpliwie pewna analogia.


Ewidencja operacji przejęcia środków pieniężnych zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) może być następująca:
• otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywa w tym pieniężne stanowią pozostałe przychody operacyjne;
• otrzymane nieodpłatnie środki są równocześnie dochodem gminy (moim zdaniem jako wymienione w art. 54 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym .);
• wpływ środków będzie automatycznie zaewidencjonowany bądź jak wpływ kasowy bądź jako wpłata na konto bankowe.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)