Powiatowy urząd pracy w B. realizuje projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 działania 6.1 Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe na jego realizację urząd otrzymuje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Potencjalnymi uczestnikami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP. osobom tym z racji uczestnictwa w projekcie i skierowania na staż, szkolenie przysługuje stypendium, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zmieniła ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzając w katalogu zwolnień punkt 137 w brzmieniu: "Zwalnia się z podatku środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych".

Czy stypendia za okres stażu, szkolenia wypłacane z realizowanego przez urząd projektu są zwolnione z ww. podatku?

Urząd wypłaca stypendia za staż czy szkolenie ze środków czysto krajowych. Forma ta jak dotąd nie korzystała ze zwolnienia z ww. podatku.
Skoro więc projekty współfinansowane z EFS zakładają równość szans, zakaz dyskryminacji, to czy słusznym jest aby ta sama forma aktywizacji traktowana była w odmienny sposób?

Czy art. 21 ust. 1 pkt 137 rzeczywiście ma zastosowanie do realizowanego przez urząd projektu?

Odpowiedź

Skoro świadczenia nie są finansowane z udziałem środków europejskich, nie korzystają one ze zwolnienia przytoczonego w treści pytania.@page_break@

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zwolnienia podatkowe są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, wobec czego nie można ich interpretować w sposób rozszerzający. W efekcie, jeżeli ustawodawca napisał w powyższym przepisie, iż zwolnienie dotyczy pomocy udzielonej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, to w przypadku gdy dane świadczenie jest finansowane bez udziału takich środków, to podlega ono opodatkowaniu, chyba że miałoby zastosowanie jakieś inne zwolnienie.

Argumentacja o dyskryminacji jest w tym wypadku nietrafna system podatkowy ma to do siebie, że bardzo często stosuje się odmienne rozwiązania, mimo analogicznych regulacji (jako wręcz szkolny przykład można przytoczyć podatek od psów posiadacze psów mogliby czuć się dyskryminowani, bo płacą podatek, a posiadacze kotów już nie).

Inną sprawą jest, że pobieranie podatku od świadczeń wypłacanych dla bezrobotnych przez urzędy pracy jest po części pozbawione sensu, gdyż podraża koszty tej wypłaty. Skarb Państwa działając przez Urząd Skarbowy dokonuje wypłaty, a następnie zabiera (przez Urząd Skarbowy) jej część. Prościej byłoby po prostu wypłacać mniej, ale bez podatku. Jest to jednak argument, który może być rozważany dopiero w przypadku nowelizacji przepisów.

Jeżeli świadczenia są finansowane bez udziału środków unijnych (np. dodatek motywacyjny sfinansowany ze środków FP), podlegają one opodatkowaniu.