Elbląg wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez projekt:
„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie osób – pracowników naukowych, w celu wypracowania rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Pracownicy ci uzyskują dodatkowe zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach przez okres do 33 miesięcy w okresie trwania projektu, to jest od grudnia 2010 do listopada 2013. W tym czasie 50% kosztów związanych z ich zatrudnieniem pokrywa przedsiębiorca, a pozostałe 50% finansowane jest ze środków projektu.


Ogólna wartość projektu wynosi – 935 665,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniesie – 605 604,00 PLN. Pozostała kwota zostanie sfinansowana przez lidera projektu – Gminę Miasto Elbląg.

Cele szczegółowe projektu to:
- zwiększenie poziomu zainteresowania możliwościami zatrudnienia wysoko kwalifikowanej kadry w MŚP;
- zwiększenie wzajemnej świadomości wysoko wykwalifikowanej kadry i przedsiębiorców co do korzyści wynikających ze wspólnych działań;
- wzrost współpracy sektora prywatnego z instytucjami naukowymi w celu pobudzania działalności innowacyjnej.

Projekt zakłada też zwiększenie liczby kontaktów jednostek gospodarczych z uczelniami i instytutami badawczo-naukowymi oraz przyciągnięcie do Elbląga wykwalifikowanej kadry, przyczyniającej się do wzrostu innowacyjności elbląskich przedsiębiorstw oraz ograniczenie migracji wykwalifikowanych pracowników poza Elbląg.

Ewaluacja projektu obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa biorące w nim udział i wszystkich zatrudnionych wysoko kwalifikowanych pracowników oraz współpracujących z nimi pracowników przedsiębiorstw.

Główny problem badawczy to: Czy i w jakim stopniu podniesiono poziom innowacyjności i konkurencyjności dwóch MŚP biorących udział w projekcie?


Problem badawczy zostanie rozwiązany poprzez odpowiedź na problemy szczegółowe:
- czy zrealizowano zakładane ilościowo, tymczasowe zatrudnienie pięciu wysoko wykwalifikowanych pracowników w sektorze MŚP ?
- jaka była struktura zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników ?
- analiza produktów i stosowanych technologii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy ich innowacyjności, w dwóch przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie;
- czy wdrożono zakładane w projekcie pięć rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie ?
- jaka jest struktura wdrożonych rozwiązań innowacyjnych i jakie charakterystyczne cechy świadczą o ich innowacyjności ?
- czy efektem projektu jest podpisanie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, a samorządem i jaki jest ich zakres przedmiotowy ?
- czy realizacja projektu spowodowała zwiększenie poziomu zainteresowania możliwościami zatrudnienia wysoko kwalifikowanej kadry wśród elbląskich MŚP ?
- czy zwiększyła się wzajemna świadomość - wysoko wykwalifikowanych pracowników i przedsiębiorców z korzyści wspólnych działań ?
- czy nastąpił wzrost współpracy sektora prywatnego z instytucjami naukowymi w celu pobudzenia działalności innowacyjnej ?
- czy doświadczenie pracowników MŚP współpracujących z wysoko wykwalifikowaną kadrą spowoduje wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, miasta i regionu ?
- czy wzrost świadomości sektora nauki i biznesu na temat współpracy między podmiotami z sektora prywatnego oraz instytucjami naukowymi przyczyni się do promocji rozwoju lokalnych i regionalnych technologii oraz pobudzania działalności innowacyjnej ?
- czy nastąpi transfer technologii do sektora prywatnego i komercjalizacja badań rozwojowych i prac przemysłowych ?
- jaki jest zakres współpracy przedsiębiorców i sektora nauki w obszarze zgłaszania patentów, wynalazków i wzorów użytkowych ?
- czy nastąpiło podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa w regionie i na świecie i jakie przesłanki o tym świadczą ?
- czy unowocześniono park maszynowy przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie i jaki jest zakres tego unowocześnienia ?
- czy udział w projekcie miał wpływ na dostosowanie do obowiązujących norm, np. z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów itp. ?
- jaki jest wpływ uczestnictwa w projekcie na zwiększenie produktywności (przychody z działalności operacyjnej) i wzrost efektywności wykorzystania aktywów przedsiębiorstw ?
Zastosowane zostaną tu takie kryteria jak:
- liczba osób na które bezpośrednio i pośrednio zostaną przeniesione doświadczenia pracowników nauki;
- wzrost liczby zamówień (kontraktów) w wolumenie ilościowym i wartościowym;
- wzrost wartości sprzedaży, wartości aktywów i wyników;
- wpływ zatrudnienia na obniżenie kosztów stałych przedsiębiorstwa, kosztów jednostkowych produktu, czy innych elementów kosztów;
- liczba opracowań eksperckich, innowacyjnych itp.;
- liczba opracowanych i wdrożonych rozwiązań innowacyjnych;
- liczba publikacji naukowych, popularno-naukowych i liczba uzyskanych punktów za publikacje wg klasyfikacji czasopism naukowych MNiSW;
- liczba zorganizowanych szkoleń, seminariów, warsztatów wraz z liczbą uczestników.@page_break@

W celu realizacji ewaluacji projektu wykorzystywane są następujące metody gromadzenia danych - case study, metoda ankietowa, analiza desk research (analiza danych zastanych), analiza sieci, metody bibliometryczne oraz panel ekspertów. Natomiast z metod analiz i wnioskowania zostaną wykorzystane: analiza kosztowo-korzyściowa, metody ekonometryczne, elementy foresightu oraz niektóre z metod stosowanych do wyceny wartości niematerialnych i prawnych.


Wstępne wyniki badania ewaluacyjnego

Projekt stanowi pierwsze takie przedsięwzięcie w skali kraju. Projekt należy rozumieć jako przedsięwzięcie innowacyjne, które dotyczyć może trzech typów innowacji w przedsiębiorstwach: innowacji w obrębie produktów, innowacji w obrębie procesów, innowacji organizacyjnych.

Po projektu zostały zrekrutowane dwa przedsiębiorstwa, które zatrudniają pięciu pracowników wysoko kwalifikowanych w rozumieniu założeń projektu.
Liczba badanych nie upoważnia do analizy ilościowo-statystycznej, ale jest wystarczająca do oceny jakościowej w skali badanego przedsiębiorstwa. Badani pracownicy generalnie pozytywnie oceniają potrzebę współpracy nauki i biznesu. Dotyczy to wzajemnych korzyści sektora nauki i biznesu, ale również:
- promowania rozwoju lokalnych technologii,
- pobudzania lokalnej działalności innowacyjnej,
- transferu technologii do sektora prywatnego,
- komercjalizacji badań naukowych,
- zaufania biznesu do nauki.

Przedsiębiorstwa prowadzą prace badawczo-rozwojowe oraz inwestują w swoją innowacyjność, współpracując z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Prezesi przedsiębiorstw, które przystąpiły do projektu podkreślają, że wciąż poszukują pracowników, ale nie pracowników tzw. przeciętnych, a pracowników utalentowanych, których kompetencje spełniają dwa podstawowe warunki: (1) umiejętność pracy w zespole i (2) efektywna wydajność pod presją czasu.

Wysoko kwalifikowana kadra uważa, że adaptacja do specyfiki pracy w przedsiębiorstwie jest możliwa przy pewnym wysiłku i zapoznaniu się ze jego specyfiką produkcyjną i organizacyjną. Kadra ta liczy, że udział w projekcie pozwoli jej na wdrożenie do praktyki kilku rozwiązań innowacyjnych i publikację artykułów naukowych lub popularno-naukowych.

Pracownicy badanych przedsiębiorstw oceniając swoje doświadczenie zawodowe ze współpracy z wysoko kwalifikowaną kadrą wybrali co prawda ocenę „raczej pozytywną” choć była jeszcze do wyboru „pozytywna”, to jednak na „tak” odpowiedzieli w kwestii wpływu wysoko kwalifikowanej kadry na:
- wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa,
- wzrost wartości firmy, jej produktywności i zyskowności,
- bezpieczeństwo i higienę pracy,
- wzrost kwalifikacji i doświadczenia pracowników,
- kreatywność i samodzielność pracowników,
- wykorzystanie nowych metod pracy.

Zdaniem badanych pracowników przedsiębiorstw, tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry nie będzie miało wpływu na:
- podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa w regionie i świecie,
- wzrost partycypacji pracowników,
- styl kierowania w firmie,
- wzrost znaczenia pracy zespołowej,
- poziom identyfikacji z przedsiębiorstwem.

Badani pracownicy nie wyrazili swojego zdania w kwestii wpływu wysoko wykwalifikowanej kadry na: unowocześnienie parku maszynowego, dostosowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących norm i standardów prawa, np. w zakresie środowiska, a także na rozwój myślenia sieciowego pracowników.

Z przeprowadzonych dotychczas badań, obserwacji i analiz można sformułować następujące ogólne uwagi i wnioski:
1.Udział jedynie dwóch przedsiębiorstw w projekcie potwierdza trudność tematyki w nim podjętej a jednocześnie jego wagę. Może to także potwierdzać powszechną opinię, ze kreowanie postępu i innowacyjność są raczej domeną dużych firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa są raczej nastawione na wdrażanie gotowych i sprawdzonych już rozwiązań, niż zatrudnianie wysoko kwalifikowanej kadry i realizowanie procesu tworzenia nowego produktu lub usługi.

2.Udział w projekcie wybranych przedsiębiorstw i zatrudnionej w nich wysoko wykwalifikowanej kadry zapewnia realizację podstawowych celów projektu. W przedsiębiorstwach tych są realizowane wszystkie typy innowacji - oferują one innowacyjne produkty, doskonalą procesy wytwarzania produktów i świadczonych usług oraz są innowacyjne w sferze procesów organizacji i zarządzania.

3.Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na wstępie projektu wskazują na pozytywny odbiór projektu zarówno przez wysoko wykwalifikowaną kadrę jak i współpracujących z nimi pracowników przedsiębiorstw. Wysoko wykwalifikowana kadra może pozytywnie wpłynąć na wiele elementów przedsiębiorstw, jednak nie na wszystkie. Należy więc pozytywnie ocenić zdrowo rozsądkowe odpowiedzi ankietowanych pracowników w tej kwestii.