Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pozwalają na prowadzenie egzekucji administracyjnej jedynie w stosunku do nielicznych i ściśle określonych świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku stałego, pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz pomocy dla uczących się i studiujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych (art. 8 § 1 pkt 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ).

Projekt ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2316), w tym przepisów   ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , przewiduje poszerzenie katalogu świadczeń z pomocy społecznej, które nie mają podlegać egzekucji. Mają to być już wszystkie świadczenia pieniężne wypłacane przez ośrodki pomocy społeczne (art. 10 § 4   ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ), czyli świadczenia, których zamknięty katalog określa przepis art. 36 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej .

Przepis ten stanowi o następujących rodzajach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) pomoc dla rodzin zastępczych,
f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy, z napływającej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej korespondencji wynika, że organy egzekucyjne coraz częściej podejmują działania zmierzające do zajmowania świadczeń z pomocy społecznej, które mają co do zasady zapewnić osobie środki gwarantujące możliwość utrzymania siebie i swojej rodziny na minimalnym poziomie. Zaproponowana zmiana uniemożliwi prowadzenie takich egzekucji.

Warto dodać, że projektodawca przewidział wprowadzenie analogicznych przepisów do egzekucji cywilnej.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Krzysztof Posański

Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2005 r. Nr 229, poz. 1954)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

___________________________________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do zapoznania się z książką autorstwa Agaty Kozłowskiej, Kacpra Kozłowskiego, Arwida Mednisa i Andrzeja Nowaczka pt. " Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych ". Niniejsza książka to lektura obowiązkowa dla każdego praktyka zarządzania w sektorze publicznym oraz dla ich partnerów z sektora prywatnego.
Książka dostępna jest w ofercie internetowej księgarni profinfo.pl