Pytanie użytkownika LEX ADMINISTRACJA:
Czy urząd miejski może odmówić komornikowi zajęcia diety radnego?

Odpowiedź:

Nie ma podstaw prawnych do tego, aby organ wykonawczy gminy (urząd gminy) odmawiał komornikowi zajęcia diety radnego.

Ograniczenia w egzekucji – w tym egzekucji z należności pieniężnych – ustanawia ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. W przepisach k.p.c. (dział V, tytuł I, część trzecia – Ograniczenia egzekucji) brak jest regulacji dotyczącej wyłączenia spod egzekucji diety radnego, przysługującej mu na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Skoro zaś k.p.c. nie ogranicza prowadzenie egzekucji z diet radnego (i nie czyni tego żadna inna ustawa), to konieczne jest przyjęcie, że podlega ona egzekucji.

Powyższe wynika z tego, że przepisy dotyczące egzekucji mają charakter proceduralny i nie mogą być interpretowane rozszerzająco, co oznacza, iż ograniczenie lub wyłączenie egzekucji może mieć miejsce w przypadkach wynikających wprost z przepisu. Dieta radnego może być zatem przedmiotem egzekucji bez ograniczeń.