Gmina wydzierżawiła działkę stanowiącą jej własność.
Czy w umowie dzierżawy może przenieść wszystkie obowiązki oraz koszty związane z podziałem działki na dwie na dzierżawcę?

Odpowiedź

W przedmiotowej sprawie powinien być zastosowany art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami   - dalej u.g.n. , tj. gmina winna dokonać podziału nieruchomości z urzędu i wówczas oddać ją w dzierżawę.

Uzasadnienie

W myśl bowiem art. 97 ust. 1 u.g.n. podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Zauważyć jednak należy, iż "interes prawny ma ten, komu przysługuje prawo chronione przepisem prawa materialnego, na którego to prawo wpływa określone rozstrzygnięcie administracyjne – w tym przypadku rozstrzygnięcie w sprawie podziału nieruchomości. Interes prawny może wynikać nie z uznania organu lub sądu, ale z konkretnej normy prawnej". - E. Bończak–Kucharczyk; Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz; LEX a Wolters Kluwer business; Warszawa 2011.

Z wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2006 r., I SA/Wa 1518/05 wynika, iż z wnioskiem o podział nieruchomości wystąpić może jedynie właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, ponieważ na wykonywanie tylko tych praw ma wpływ podział ewidencyjny nieruchomości polegający na wydzieleniu ewidencyjnych działek gruntu, bo tylko właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może wykonywać wobec wydzielonych działek gruntu dalsze czynności (zbycie działek lub oddanie ich do korzystania innym osobom). Takich czynności nie mogą natomiast wykonywać osoby mające inne prawa do nieruchomości lub jej części – najemcy, dzierżawcy, użytkownicy, osoby którym przysługuje służebność. Sam ewidencyjny podział nieruchomości nie zmienia bowiem treści i sposobu wykonywania tych praw. Dopiero w wyniku czynności podjętych przez właściciela lub użytkownika wieczystego treść i sposób wykonywania praw mogą ulec zmianie, i to z udziałem podmiotów, którym prawa te przysługują.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)