Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Odpowiedź


Gmina posiada taką kompetencję.


Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 14a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. Powołany przepis wszedł w życie z dniem 1 września 2013 r. i stworzył gminom prawne możliwości do zapewnienia dowozu tym dzieciom, które nie rozpoczęły jeszcze obowiązku przedszkolnego, bądź też odległość ich miejsca zamieszkania od szkoły nie przekracza 3 km.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.