Czy dyrektor wydziału podatków i opłat urzędu miasta może pełnić funkcję członka rady nadzorczej spółki z o.o., w której 100% udziałów ma miasto, a siedziba spółki i jej nieruchomości położone są na terenie tego miasta?

Prezydent miasta wyrazi zgodę na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w spółce przez dyrektora.

Odpowiedź
Nie, gdyż w tym wypadku to pracodawca wyrażając zgodę i faktycznie delegując pracownika do rady nadzorczej spółki, uznał, że czynności te i prace nie są sprzeczne z obowiązkami służbowymi.Uzasadnienie

Sytuację powyższą doprecyzowuje art. 30 ust. 2 ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) – dalej u.p.s.

Zgodnie z tym przepisem w przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) lub odwołuje się go ze stanowiska. Jak widać z brzmienia obydwu norm, sytuacja wskazana w pierwszym pytaniu, do której odnosił się bezpośrednio art. 30 ust. 1 u.p.s. dotyczy przede wszystkim prowadzenia samodzielnej działalności lub pracy zarobkowej przez pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. Należy tu zwrócić uwagę na istotny czynnik polegający na podejmowaniu się zadań sprzecznych lub związanych z zajęciami służbowymi niejako bez zgody, a często i wiedzy pracodawcy. W przypadku wskazanym w uzupełnieniu pytania mamy do czynienia z nieco inną sytuacją, gdy to pracodawca kieruje pracownika (można powiedzieć, deleguje go) do wykonywania określonych zadań w imieniu jednostki, w której jest zatrudniony. W takim wypadku, jako że podjęcie tych zadań następuje nie tylko za wiedzą i zgodą, ale – być może – nawet na wyraźne polecenie pracodawcy, nie można mówić o sprzeczności tych działań z obowiązkami służbowymi. Art. 30 ust. 2 u.p.s. pozostawia bowiem pracodawcy ostateczną decyzję w przedmiocie uznania, że dodatkowe funkcje czy prace poza zatrudnieniem w samorządzie są sprzeczne z obowiązkami służbowymi i narażają na podejrzenie o stronniczość lub interesowność, pozostawia pracodawcy samorządowemu. W tym przypadku to pracodawca wyrażając zgodę i faktycznie delegując pracownika do rady nadzorczej spółki, uznał, że czynności te i prace nie są sprzeczne z obowiązkami służbowymi.