Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego

Wybory do Parlamentu Europejskiego [PE], które zgodnie z decyzjami instytucji Unii Europejskiej powinny zostać zarządzone na dzień przypadający między 22 a 25 maja br. będą próbą generalną nowych przepisów - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z nóź. zm.) [Kodeks wyborczy, Kodeks]. Nie ulega wątpliwości, że wybory te obnażą wiele niedoskonałości Kodeksu stworzonego na bazie zespolonych przepisów odrębnych, uchylonych ordynacji wyborczych. Niewiadomą jest tylko skala tych niedoskonałości.

Już przy zarządzeniu wyborów do PE, które powinno nastąpić najpóźniej w lutym br., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał dylemat, czy może zdecydować o dwudniowym głosowaniu, o którym mowa w zamieszczonym w przepisach ogólnych art. 4 § 2 Kodeksu. Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11) (Dz. U. Nr 149, poz. 889) orzekł, że zarządzenie wyborów i wyznaczenie głosowania w ciągu dwóch dni będzie niekonstytucyjne tylko w przypadku wyborów do Sejmu, Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego dwudniowe głosowanie w wyborach do PE, organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie są niezgodne z przepisami Konstytucji.

Wbrew oczekiwaniom oraz intencji podwyższenia frekwencji, na zarządzenie dwudniowego głosowania nie pozwala jednak niedoróbka redakcyjna przepisów Kodeksu wyborczego. Zgodnie z brzmieniem zamieszczonego w przepisach szczególnych (lex specialis derogat legi generali) art. 331 Kodeksu (§ 2) Prezydent będzie/jest zobligowany do wyznaczenia daty wyborów wyłącznie na dzień wolny od pracy. Identyczną konstrukcję normy prawnej, dotyczącej terminu wyborów i głosowania, zastosowano w przypadku wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że bez zmiany przepisów żadne wybory nie mogą być w Polsce zarządzone jako wybory dwudniowe.

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.