Na dofinansowanie mogą liczyć gminy, które planują działania na rzecz rozwoju żłobków, klubów dziecięcych oraz działalności dziennych opiekunów. Mogą one obejmować wyposażenie oraz prace wykończeniowe w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci, adaptację istniejących budynków (lokali) oraz zakup lub budowę nowych z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki.

Zgodnie z regulaminem, działania gmin będą mogły być dofinansowane maksymalnie do wysokości 50% wartości przedstawionego kosztorysu. Przy ocenie składanych ofert będą brane pod uwagę takie czynniki, jak: niezaspokojone zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat (stan na dzień złożenia oferty do konkursu), liczba planowanych w ofercie miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do niezaspokojonego zapotrzebowania czy też wysokość dotacji celowej na 1 nowopowstałe miejsce i sposób realizacji przez gminę dotychczasowych dotacji z budżetu państwa (stopień wykorzystania dotacji, terminowość, wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem).

Termin nadsyłania ofert uzależniony jest od ogłoszenia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Akt ten na razie jest w fazie projektowania. Od chwili opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP, w terminie 20 dni oferty należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2011” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowe zasady składania ofert, a także wzory wymaganych dokumentów i dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.mpips.gov.pl.
 
Pisaliśmy o tym:
„MALUCH” po raz drugi
Konkurs w ramach „MALUCHa” rozstrzygnięty
Wielki Projekt "Maluch"
„Maluch” pomoże prywatnym żłobkom
Maluch da 40 mln zł na nowe żłobki