Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.
Powyższe uprawnienie wynika z nowelizacji art. 42 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.) dokonanej ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2009 r. Nr 1 poz. 2).


Zadania, o których mowa, są objęte „Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" mającym być instrumentem pomocy Rządu samorządom terytorialnym w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z przebudową, budową lub remontami sieci dróg lokalnych, i będącym ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz czynnikiem podnoszenia atrakcyjności gospodarczej terenów i zwiększania komfortu życia mieszkańców, poprzez wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Program ten ustanowiony jest na podstawie art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i aby mógł być realizowany w zgodzie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego konieczna była jej nowelizacja w przedmiotowym zakresie.


Nowela zawiera także upoważnienie dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej do dokonania podziału ww. środków. Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji ma określić w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Nowelizacja wchodzi w życie 22 stycznia 2009 r.