Założenia programu opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Program będzie przeznaczony dla młodzieżowych drużyn pożarniczych (zrzeszając prawie 90 tys. młodzieży), działających w ramach ochotniczych straży pożarnych. Ma systemowo wspierać działania tych drużyn jak i ich opiekunów w szczególności w realizacji działań wychowawczych i opiekuńczych. Ma też rozwijać MDP w zakresie przygotowania młodzieży do pełnienia funkcji strażaka OSP lub PSP w dorosłym życiu.

W ramach programu sfinansować będzie można następujące zadania:

  • - podnoszenie wiedzy, umiejętności i sprawczości dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym m. in. nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń, w ramach regularnych całorocznych zajęć szkoleniowych;
  • - kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, w tym wzmacnianie szacunku do symboli narodowych, historii i tradycji lokalnych społeczności;
  • -  zapoznanie dzieci i młodzieży z historią własnej gminy/powiatu/regionu w powiązaniu z historią lokalnych OSP;
  • - kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw altruistycznych i empatycznych;
  • - zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie młodych ludzi do pracy w służbach ratowniczych.

Zakładany budżet programu to 297 999 981,94 zł. Projekt ma zostać przyjęty do końca 2023 r.