Sporządzany przez organy gminy spis wyborców, to dokument umożliwiający wyborcom wzięcie udziału w głosowaniu. Ujęcie w nim obywatela potwierdza jego prawo do oddania głosu. W związku z październikowymi wyborami parlamentarnymi na platformie ePUAP2 pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dopisanie do niego w postaci elektronicznej. Posiadacze profilów zaufanych, oraz kont na ePUAP2 muszą jedynie wypełnić formularz elektroniczny udostępniony na platformie, a następnie podpisać wygenerowany wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP2 i wysłać go do właściwego organu gminy. Na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców zainteresowani mają czas do 20 października.

Za pomocą platformy ePUAP2 możliwe jest również złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu wyborów w miejscu pobytu. Prośbę należy złożyć do organu gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców. Podobnie jak w przypadku dopisania wnioskodawcy muszą posiadać konto na ePUAP2 i profil zaufany. Po wypełnieniu formularzu elektronicznego dostępnego na platformie wnioskodawca powinien podpisać wygenerowany wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP2 i wysłać go do właściwego organu gminy. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

(mac.gov.pl)