Jedna z mieszkanek zwróciła się do spółki o udostępnienie jej informacji publicznej.

Wniosek dotyczył przesłania skanów wszystkich otrzymanych przez spółkę ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę prawną spółki wraz ze wskazaniem ceny w formacie *.pdf.

W związku z brakiem odpowiedzi na pismo, kobieta wystąpiła do sądu administracyjnego o stwierdzenie bezczynności spółki oraz zobowiązanie jej do udostępnienia żądanych informacji.

WSA uznał skargę za zasadną.

Sąd przypomniał, iż kwestia, na co wydatkowane są środki z budżetu gminy, stanowi informację publiczną, o jakiej mowa w art. 6 ust. 5 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Taki też charakter mają żądane przez kobietę informacje, a wiec dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odnoszące się do treści umów, zawartych przez spółkę i podmiot prywatny.

Spółka, jako podmiot której jedynym wspólnikiem jest gmina, jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej związanej z jej działalnością. Spółka miała zatem obowiązek udostępnienia wnioskowanych informacji z ewentualnym wyłączeniem danych osobowych i innych informacji, których ujawnienie naruszyłoby prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 14 lipca 2015 r., sygn. akt II SAB/Ol 33/15, nieprawomocny