Na jakich zasadach należy wypłacić nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne?

1. Pracownica była nauczycielem zatrudnionym w ZSP. W 2011 r. w okresie od 1 stycznia do 28 lutego przebywała w stanie nieczynnym po czym rozwiązano stosunek pracy (w maju 2010 r. pracodawca w związku z likwidacją stanowiska pracy wypowiedział pracownicy stosunek pracy, a ta skorzystała z przysługującego jej w takiej sytuacji prawa do przejścia w stan nieczynny na okres 6 miesięcy od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.).
Czy za rok 2011 pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

2. Pracownik jest wieloletnim nauczycielem matematyki w ZSP. W dniu 21 września 2011 r. zawarto z nim dodatkową umowę o pracę (na czas określony do dnia 31 sierpnia 2012 r.) na nauczanie indywidualne w wymiarze 1/18. Umowę zawarto dlatego w tym terminie, ponieważ w tym właśnie dniu otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź z organu prowadzącego na nasz wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego.

Czy w takim przypadku należy uznać, że nauczyciel został zatrudniony zgodnie "z organizacją pracy szkoły" i tym samym wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Odpowiedź


Nagroda roczna dla nauczycieli jest oparta o art. 48 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej k.n. Wskazany art. 48 k.n. odsyła do stosowania przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) - dalej u.d.w.r. Oba pytania zdają się dotyczyć ogólnej reguły nabycia prawa do nagrody rocznej, zgodnie z którą prawo takie, zgodnie z art. 2 u.d.w.r. służy pracownikowi po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.@page_break@

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:
1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),
2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące,
3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej,
4) rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,
5) podjęcia zatrudnienia:
a) w wyniku przeniesienia służbowego,
b) na podstawie powołania lub wyboru,
c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,
6) korzystania:
a) z urlopu wychowawczego,
b) z urlopu dla poratowania zdrowia,
c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,
7) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pierwszej części pytania autorka stoi na stanowisku, że wyczerpuje on warunki z art. 2 ust. 3 pkt 4 lit. c u.d.w.r. a do z uwagi na fakt, że rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 20 k.n. wiąże się ze zmniejszeniem zatrudnienia w szkole. Na podstawie stanu faktycznego opisanego w pytaniu autorka wnioskuje, że zastosowano instytucję art. 20 k.n. W tym więc przypadku w ocenie Autorki nauczycielowi należy naliczyć nagrodę roczną.

W drugim stanie faktycznym autorka odmiennie postrzega stan faktyczny niż wynika to z jego opisu. Otóż nauczyciel pozostaje nieprzerwanie w stosunku pracy. Powierzając mu obowiązki prowadzenia nauczania indywidualnego wprowadzono zmianę do jego stosunku pracy. Tym samym stosunek pracy jest jeden, ale modyfikacji uległo honorarium. I tylko w takim obszarze należy postrzegać zmianę statusu prawnego nauczyciela matematyki.