Pracodawca w okresie od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2005 r. zatrudniał pracownika na 1/4 etatu. W lipcu pracownik nabył prawo do emerytury i miał przerwę w zatrudnieniu w zakładzie pracy trwającą miesiąc. Z dniem 1 sierpnia 2005 r. został ponownie zatrudniony na 1/4 etatu. Pracownik jest zatrudniony w starostwie, które jest jego podstawowym miejscem pracy.

W jaki sposób należy obliczyć staż pracy pracownika?

Odpowiedź

W pytaniu nie podano dokładnie, o jakiego pracownika chodzi, jednakże pośrednio z jego treści zdaje się wynikać, że dotyczy ono pracownika samorządowego. Takie też założenie zostało przyjęte przy udzielaniu odpowiedzi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika.

Z kolei zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) - dalej r.w.p.s. jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że ustalając okres zatrudnienia pracownika w celu ustalenia przysługującego mu dodatku za wieloletnią pracę należy wliczać nie tylko aktualny okres zatrudnienia (tj od 1 sierpnia 2005 r.), ale również wcześniejszy okres zatrudnienia od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2005 r. Wskazuje na to brzmienie art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych , który przewiduje wliczanie do stażu, od którego zależy wysokość tego dodatku, wszystkich poprzednio zakończonych okresów zatrudnienia. W § 7 ust. 3 r.w.p.s. utrzymano natomiast zasadę, że jeżeli zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, z którego pracownik nabywa prawo do dodatku za wieloletnią pracę, jest zatrudnieniem dodatkowym to do stażu od którego zależy wysokość dodatku nie wlicza się okresów zatrudnienia podstawowego (w omawianym przypadku jest to zatrudnienie w starostwie).